DayOne update arbeidsrecht: dit verandert er in het arbeidsrecht in 2023!

Dayone |
02 January 2023

Werkgevers opgelet! Vanaf 1 januari 2023 is er een aantal wetswijzigingen dat gevolgen voor werkgevers met zich meebrengt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2023.

 

Stijging minimumloon

Het kabinet wil werken lonender maken. Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt daarom op 1 januari 2023 direct met 10,15 procent. 


Tijdelijke uitbreiding werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Werkgevers kunnen zo tot een hoger bedrag uitkeren aan werknemers zonder dat hierover loonbelasting betaald hoeft te worden. De vrije ruimte in 2022 was 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro, in 2023 zal dit 3 procent zijn. 


Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen werknemers vanaf 1 januari 2023 een onbelaste reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer betalen. In 2022 was dit nog 19 cent. Werkgevers kunnen werknemers zo tegemoet komen in de kosten van onder andere oplopende benzineprijzen. Werkgevers zijn niet verplicht de reiskostenvergoeding van werknemers te verhogen: de regeling is optioneel. 


Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding die werkgevers aan werknemers mogen uitkeren stijgt op 1 januari 2023 van maximaal 2 euro per dag naar maximaal 2,15 euro per dag. Ook hier is sprake van een optionele regeling. 


AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen. De AOW-leeftijd gaat op 1 januari 2023 met 3 maanden omhoog en komt daarmee uit op 66 jaar en 10 maanden. 


Verbod op energie-onzuinige kantoren

Kantoorgebouwen moeten in 2023 ten minste energielabel C hebben. Dit kan heel relevant zijn voor werkgevers, want als een gebouw niet voldoet aan deze eis, mag het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. 


Lagere premie Zorgverzekeringswet

Werkgevers betalen over het loon van werknemers in de meeste gevallen de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). De bijdrage die werkgevers moeten betalen daalt op 1 januari 2023 van 6,75 procent naar 6,68 procent. Dit levert een voordeel op voor de werkgever, nu zo minder premie per werknemer betaald hoeft te worden. Wel stijgt het bedrag waarover de bijdrage ZVW wordt berekend van 59.706 euro in 2022 naar 66.956 euro in 2023.  


Maximale transitievergoeding omhoog

De transitievergoeding is de vergoeding die een werkgever uitkeert aan een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Het wordt ook wel de ontslagvergoeding genoemd. De maximale wettelijke transitievergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 89.000 euro ten opzichte van 86.000 euro in 2022. 


Bovenstaande wijzigingen gaan in op 1 januari 2023. Maar 2023 heeft ook in een later stadium een aantal wetswijzigingen in petto dat van invloed kan zijn op werkgevers en werknemers. Kort op een rijtje zijn dit de meest relevante, verwachte wijzigingen:

  • Verplicht bijhouden van CO2-uitstoot van werknemers: werkgevers met 100 of meer werknemers zullen de CO2-uitstoot van hun werknemers gaan bijhouden en hierover rapporteren aan de overheid. De inwerkingtreding van dit besluit is op 1 juli 2023. 
  • Wetsvoorstel leidend maken oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets: dit wetsvoorstel beoogt het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door het UWV. Werkgevers krijgen zo meer zekerheid over de loondoorbetaling aan langdurig zieke werknemers. De wet zal vooralsnog in werking treden op 1 juli 2023. 
  • Wet bescherming klokkenluiders: als gevolg van deze wet worden mensen die misstanden melden op de werkvloer beter beschermd. De datum waarop deze wet intreedt is nog niet bekend.  
  • Wet werken waar je wilt: deze wet zal werknemers meer vrijheid geven op het gebied van arbeidsplaats, oftewel de plek waar ze hun werk uitvoeren. De datum waarop deze wet intreedt is nog niet bekend. 
  • Wet toekomst pensioenen: deze wet houdt een fundamentele herziening van het pensioenstelsel in. Volgens de huidige planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023. 


Als werkgever is het goed om op de hoogte te zijn van bovenstaande (verwachte) wetswijzigingen. De wetswijzigingen die later in 2023 in werking treden zullen wij natuurlijk op de voet blijven volgen en daar zullen we u waar nodig tijdig over informeren. 

Voor vragen over (de wijzigingen in) het arbeidsrecht kunt u contact opnemen met DayOne,  Jade Beersma (beersma@dayonelegal.nl).