Noodmaatregelen in tijden van Corona

Breedveld |
19 March 2020

Om de gevolgen van de Corona pandemie op de Nederlandse economie te beperken, heeft de overheid een aantal noodmaatregelen aangekondigd voor ondernemend Nederland. Op deze manier kan de economische klap voor ondernemers en werkend Nederland hopelijk worden verkleind. In deze DayOne-blog gaan wij kort in op wat de aangekondigde overheidsmaatregelen betekenen. De maatregelen worden hierna kort besproken.


De aangekondigde maatregelen zijn onder meer:

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten en afschaffing Werktijdverkorting
  • Inkomensondersteuning van zelfstandigen
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Compensatieregeling getroffen sectoren


Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten en afschaffing Werktijdverkorting (ministerie van SZW en UWV)

Een van de belangrijkste maatregelen is dat ondernemers een tegemoetkoming voor de loonkosten kunnen aanvragen bij het UWV. Dit is mogelijk bij een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het verwachte omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Het UWV verstrekt vervolgens een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De tegemoetkoming duurt drie maanden, daarbij is eenmalige verlenging mogelijk.


Een voorbeeld:

Bij een terugval in omzet van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90% van het loon.

Bij een terugval in omzet van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% van het loon.

Voorwaarde is wel dat er tijdens deze periode geen werknemers worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. Bovendien dient de werkgever tijdens de subsidieperiode het volledige loon door te betalen. Hoewel de regeling nog verder uitgewerkt moet worden en nog niet van kracht is, is het moment van aanvragen van de tegemoetkomingsregeling niet relevant: omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 komen in aanmerking. De regeling van werktijdverkorting is met de aankondiging van de noodmaatregel overigens buiten toepassing verklaard. Meer informatie over de aanvraag van de tegemoetkoming en de consequenties van de afschaffing van werktijdverkorting in specifieke gevallen leest u in onze blog "Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud" (NOW).


Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Via deze maatregel wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Daarbij is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een voordelig rentepercentage.


Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Aanvragen van uitstel van betaling van belasting wordt eenvoudiger voor de getroffen ondernemers. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De belasting- en invorderingsrente worden verlaagd naar bijna 0%.


Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

MKB en grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond van deze regeling wordt mogelijk verhoogd naar 1,5 miljard euro. Met de GO kunnen ondernemingen 50% garantie op bankleningen en bankgaranties verkrijgen. Het maximum per onderneming wordt daarbij tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.


Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Door bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden (horeca) en annuleringen in de reisbranche worden sommige branches extra hard geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in deze sectoren. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie in verband met toetsing op (geoorloofde) staatssteun.


In aanvulling op de hiervoor genoemde maatregelen worden mogelijk ook de lokale aanslagen van onder meer de toeristenbelasting stopgezet. De uitwerking van de aangekondigde maatregelen in concrete regels/wetgeving moet veelal nog volgen de komende tijd.


Naast dat de overheid maatregelen neemt, treffen de grote Nederlandse banken als ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos ook maatregelen. Kleine (‘gezonde’) ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen bijvoorbeeld van de banken een half jaar uitstel krijgen voor de aflossing van hun leningen.


Heeft u vragen of overweegt u gebruik te maken van een bepaalde regeling, maar heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met een van onze advocaten, Vincent Breedveld of Anne Zweipfenning via breedveld@dayonelegal.nl of zweipfenning@dayonelegal.nl 

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Vincent Breedveld.
+31 6 53 84 93 19 | breedveld@dayonelegal.nl