Ook de WAB gaat ondernemers niet vooruit helpen

Dayone |
16 May 2018

De portal voor de internetconsultatie over de nieuwe wet “Wet arbeidsmarkt in balans” (WAB) is inmiddels gesloten. U heeft het waarschijnlijk nog niet helemaal op het netvlies staan, maar via deze internetconsultatie beoogt het kabinet de samenleving te informeren over de voorgenomen maatregelen om vaste arbeidscontracten weer aantrekkelijk te maken en om reacties te verzamelen op het nieuwe wetsvoorstel.

 

De invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 staat alle ondernemers ongetwijfeld wel helder voor de geest. Doel van de wet was onder meer het bieden van meer zekerheid voor flexibele werknemers en een eenduidiger en goedkoper ontslagrecht. Twee jaar later moet de wet alweer terug naar de tekentafel. Doel: het moet voor de werkgever aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen.

 

Het pakket van maatregelen dat door het Ministerie is voorgesteld, is echter ernstig onder de maat. Van modernisering is helemaal geen sprake. Op belangrijke onderdelen is er sprake van een stap terug naar de situatie van voor de WWZ (dus van voor 2015), op andere onderdelen is er sprake van slechts incidentele symptoombestrijding.

 

Hieronder volgt een samenvatting van het kabinet, waar ik in hoofdletters heel kort mijn commentaar bij heb gezet:

  

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag. (TERUG NAAR DE SITUATIE VOOR DE WWZ, MAAR WEL DUURDER)  
Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. (DUURDER)  
De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. (IETSJE GOEDKOPER, MAAR ZIE REKENVOORBEELD HIERONDER)  
Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving. (SYMPTOOMBESTRIJDING EN NOG MEER REGELS)  
Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden. (PRIMA, MAAR WIE HEEFT HIER OM GEVRAAGD?)  
De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar. (TERUG NAAR DE PERIODE VOOR DE WWZ).  
Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. (TERUG NAAR SITUATIE VAN VOOR DE WWZ)  
Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. (SYMPTOOMBESTRIJDING)  
Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd. (DAT ZOU NU OOK AL ZO MOETEN ZIJN)  
Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. (SYMPTOOMBESTRIJDING)  
De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. (HET WORDT DUS DUURDER). 
 

Ter lering en vermaak een rekenvoorbeeld uit de memorie van toelichting bij de wet, waaruit zou moeten blijken dat de transitievergoeding bij langdurige dienstverbanden inderdaad omlaag gaat (uitgangspunt: werknemer met een dienstverband van 15 jaar met een maandsalaris van EUR 3.000,--):

 

Huidige situatie

Over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/3 maandsalaris per dienstjaar). Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van ¼ maandsalaris per zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/2 maandsalaris per dienstjaar).

De totale verschuldigde transitievergoeding is:

20 x (1/6 x 3.000) = €10.00010 x (1/4 x 3.000) = €7.500

Totaal €17.500

 

Nieuwe situatie

Over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

De totale verschuldigde transitievergoeding is:

15 x (1/3 x 3.000) = €15.000

 

Toegegeven, het is iets goedkoper maar ik denk niet dat dit nu de besparing is waar alle ondernemers op zitten te wachten.

 

Ik voorspel u: het wordt niks met die WAB. Wil je de instroom van (vaste) werknemers vergroten, dan zal je de mogelijkheid tot uitstroom ernstig moeten vergemakkelijken. Zo simpel is het.