Sterkere bescherming bedrijfsgeheimen

Dayone |
31 October 2018

Goed nieuws, want aan de vrees van ondernemers, dat waardevolle bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen of bij derden belanden, wordt tegemoet gekomen.

 

Sinds deze maand is namelijk de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen van kracht. Deze wet houdt de implementatie in van een Europese richtlijn die al in 2016 in werking is getreden, namelijk de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU). In deze blog geven we kort aan wat bedrijfsgeheimen zijn en wat de gevolgen van de wet (kunnen) zijn.

 

Een bedrijfsgeheim is, kort gezegd, informatie die niet publiek bekend is en die een bepaalde handelswaarde bezit. Gedacht kan worden aan bepaalde know how, bepaalde (bedrijfs)strategieën of marktonderzoeken. De ondernemer moet daarbij wél maatregelen hebben genomen om die geheime informatie te beschermen en ook daadwerkelijk verborgen c.q. geheim te houden. Zulke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit geheimhoudingsovereenkomsten of uit technische (toegangs)voorzieningen.

 

Zodra je kunt spreken van een bedrijfsgeheim, is dit onderworpen aan de bescherming van de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Het bedrijfsgeheim mag dan niet onrechtmatig worden verkregen, gebruikt of openbaar worden gemaakt. Het bestaan van een geheimhoudingsovereenkomst of andere contractuele bepaling en het kunnen laten zien van de (technische of andere) wijze waarop de bedrijfsgeheimen binnen een onderneming zijn afgeschermd, kan de ondernemer daarbij helpen in zijn bewijslast.

 

Voorheen werd dergelijke geheime informatie overigens vooral beschermd door het standaard aansprakelijkheidsartikel, namelijk de onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Dit los van het feit dat een onderneming nakoming van contractueel afgesproken geheimhouding kon vorderen. Nadeel is echter dat zo’n contract alleen de partijen bindt die dat contract overeengekomen zijn, terwijl de nieuwe wet óók bescherming biedt tegenover derde partijen.

 

Ook waren en zijn er wel maatregelen en vorderingen mogelijk op basis van wetgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, zoals de Auteurswet, maar dan moet de geheime informatie wél bescherming genieten onder de Auteurswet en ook aan de voorwaarden van die wet voldoen. De nieuwe wet voorziet dus in een gat dat voorheen wat lastiger te dichten was als je geheime informatie uitlekte of in de verkeerde handen belandde.

 

Met de nieuwe wet is er ook een arsenaal aan maatregelen in het leven geroepen om (de bescherming van en inbreuk op) het bedrijfsgeheim te handhaven. Denk daarbij aan staking, terugroeping, het vorderen van schadevergoeding en het nemen van overige passende (kort geding) maatregelen om verdere verspreiding van de geheime informatie te voorkomen.

 

Wij zien de wet dan ook als welkome aanvulling op en versterking van het eerder bestaande regime.

 

Ziet u zich geconfronteerd met uitgelekte bedrijfsgeheimen of heeft u advies nodig over de bescherming daarvan? Mail naar Anne Zweipfenning (zweipfenning@dayonelegal.nl) of Charissa Koster (koster@dayonelegal.nl)