Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Dayone |
19 March 2020

Inleidend
In verband met het COVID-19-Coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen voor sectoren waar niet meer gewerkt kan worden. Een van deze maatregelen is dat de regeling voor werktijdverkorting per 17 maart 2020 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Onder deze nieuwe regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming voor loonkosten ontvangen van het UWV.


Reden voor de invoering van de tijdelijke noodmaatregel is dat de oude regeling van de werktijdverkorting niet was toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de Corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Door invoering van de nieuwe regeling kunnen meer werkgevers financieel gesteund worden. Aanvragen zouden nu bovendien sneller kunnen worden afgehandeld. De regeling gaat overigens niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Hoewel nieuwe aanvragen voor de NOW-regeling nog niet kunnen worden gedaan, is het aanvragen van werktijdverkorting per 17 maart 2020 niet meer mogelijk. De regeling van de werktijdverkorting is per direct komen te vervallen en er worden géén ontheffingen meer verleend. De tijdelijke noodmaatregel wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De consequenties van de invoer van de nieuwe regeling en de gevolgen voor onder meer bestaande aanvragen van werktijdverkorting, worden hierna nader toegelicht.

De exacte inhoud van de regeling is nog niet gepubliceerd. Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling. Deze blog  brengt de berichtgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rijksoverheid over de tegemoetkomingsregeling samen. De hoofdlijnen zijn namelijk wél al bekendgemaakt.


De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Met de tijdelijke noodmaatregel worden werkgevers tegemoet gekomen in de loonkosten. Werkgevers kunnen van het UWV een voorschot ontvangen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door.

Werkgevers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Voor sommige aanvragen zal een accountantsverklaring vereist zijn. Dat is het geval als de tegemoetkoming boven een bepaald, nader te bepalen, drempelbedrag uitkomt.

De hoogte van de vergoeding bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. De Rijksoverheid heeft enkele voorbeelden uitgewerkt van de relatie tussen de omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV zal dan, als aan alle voorwaarden voor toepassing van de regeling is voldaan, een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming verstrekken.

Deze tegemoetkoming kan voor een periode van drie maanden worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat in de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen géén personeel mag worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Aanvullend bestaat er ook een mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Deze verlenging is eenmalig en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld aan deze verlenging.

Let wel. Achteraf wordt vervolgens vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.


Nieuwe aanvragen
Zodra de regeling wordt opengesteld kunnen aanvragen worden gedaan bij het UWV. Nieuwe aanvragen kunnen nu nog niet worden ingediend. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft aan dat de exacte datum van inwerkingtreding zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt.

Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt voor vergoeding in aanmerking. De periode waarover tegemoetkoming kan worden ontvangen is volgens het Ministerie niet afhankelijk van de inwerkingtredingsdatum.


Omzetdaling door andere oorzaken dan het Coronavirus
Ook werkgevers die niet rechtstreeks getroffen worden door het Coronavirus komen volgens het Ministerie van SZW voor de regeling in aanmerking. Werkgevers met omzetdalingen als gevolg van andere omstandigheden kunnen daardoor óók een aanvraag indienen voor de regeling zodra deze is opengesteld.


Bestaande aanvragen van werktijdverkorting
Er kunnen per 17 maart 2020 geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld volgens de nieuwe tijdelijke tegemoetkomingsregeling. Aanvragers hoeven daarvoor niets te doen: zij ontvangen hierover vanzelf een bericht. Wel zal dan aanvullende informatie worden opgevraagd.


NB: een eenmaal toegekende werktijdverkorting blijft overigens van kracht. Na afloop van de vergunning voor werktijdverkorting, moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe tegemoetkomingsregeling.


Met de geschetste regeling kunnen werkgevers financiële ademruimte en slagkracht creëren; het is echter wel zaak om een correcte aanvraag te doen, te inventariseren wat de ins en outs zijn en welke mogelijke gevolgen er wel of niet verbonden zijn aan een beroep op de regeling, ook arbeidsrechtelijk qua arbeidscontracten binnen uw bedrijf. Zeker indien u ook ontslagen al dan niet in het kader van een reorganisatie voorstaat, kijken we graag mee. 

Voor vragen en hulp, bel of mail Vincent Breedveld via breedveld@dayonelegal.nl / 06-53849319 of Anne Zweipfenning via zweipfenning@dayonelegal.nl / 06-53579632  

Disclaimer: deze blog is geschreven op basis van publicaties van de Rijksoverheid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De exacte inhoud van de aangekondigde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in regelgeving is nog niet gepubliceerd.