Arbowet gewijzigd – second opinion bedrijfsarts

Dayone |
30 juli 2017

Bijgewerkt op: 30 jan 2019


Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De wijzigingen zijn gericht op preventie, het voorkomen van verzuim. De belangrijkste veranderingen staan hieronder.

 

Basiscontract

De invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Het blijft mogelijk om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

 

Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. Dit recht van de bedrijfsarts staat in het basiscontract.

 

Preventief consult - open spreekuur

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als er nog geen verzuim is en er nog geen klachten zijn. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. De werknemer heeft geen toestemming nodig van de werkgever en hoeft zijn werkgever ook niet te informeren. Het doel is om klachten en verzuim te voorkomen. De werkgever moet ervoor zorgen dat deze mogelijkheid van een preventief consult voor alle werknemers kenbaar is.

 

Second opinion

Als de werknemer twijfelt aan een door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Hij vraagt dat aan bij de bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten een verzoek toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het niet te doen. De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer aanbieden als de situatie hierom vraagt. Zo heeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere onafhankelijke bedrijfsarts. De second opinion wordt door de bedrijfsarts beoordeeld. De bedrijfsarts besluit of de second opinion al dan niet wordt overgenomen. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

 

Het UWV-deskundigenoordeel is bedoeld voor situaties waarin werkgever en werknemer een geschil hebben over bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid of de wederzijdse re-integratie inspanningen.

 

Adviesrol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

 

Melden beroepsziekten

Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

 

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

 

Rol preventiemedewerker

Elk bedrijf moest voor de wetswijziging ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft tot taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie moeten nu voor instemming aan de OR of PVT worden voorgelegd.

 

Medewerkers betrokken

De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen hebben de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

 

Toezicht en handhaving

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

 

Overgangsrecht

De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Vragen?

Bel DayOne advocaten (Manuela Paumen) op 070-3633555.

Of mail naar paumen@dayonelegal.nl