top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DayOne advocaten LLP

 1. DayOne Advocaten LLP is een Limited Liability Partnership die zich ten doel stelt
  de praktijk van advocaat uit te voeren. DayOne Advocaten is gevestigd te Den
  Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  onder nummer 66904196.
   

 2. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is
  uitgesloten. Alle opdrachten beschouwt DayOne Advocaten als uitsluitend aan
  haar, en niet aan de aan DayOne Advocaten verbonden (rechts)personen,
  gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een
  opdracht door een bepaalde aan DayOne Advocaten verbonden persoon wordt
  uitgevoerd.
   

 3. Iedere aansprakelijkheid van aan DayOne Advocaten (indirect) verbonden
  (rechts)personen (waaronder haar advocaten en werknemers) is uitgesloten. Zij
  zijn ook niet persoonlijk gebonden.
   

 4. Iedere aansprakelijkheid van DayOne Advocaten is beperkt tot het bedrag dat
  uit hoofde van de door DayOne Advocaten afgesloten
  beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met
  het bedrag van het eigen risico, dat op grond van de toepasselijke
  verzekeringsvoorwaarden, voor rekening van DayOne Advocaten komt. Indien
  om welke reden dan ook geen uitkering onder de
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere
  aansprakelijkheid van DayOne Advocaten beperkt tot het bedrag dat gelijk is
  aan twee maal het bedrag dat in het betreffende dossier in de twaalf maanden
  voorafgaand aan de dag waarop de vordering is ontstaan, door DayOne
  Advocaten aan honorarium (exclusief BTW) is ontvangen, met een maximum van
  EUR 50.000.
   

 5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het verloop van twaalf
  maanden na de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met DayOne
  Advocaten als aansprakelijke partij bekend is geworden.
   

 6. Voor fouten van een bij de uitvoering van een opdracht door DayOne Advocaten
  ingeschakelde tussen- of hulppersoon, is DayOne Advocaten niet aansprakelijk.
   

 7. Op de rechtsverhouding tussen DayOne Advocaten en haar cliënten is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter te Den Haag is
  bevoegd van enig geschil dat tussen DayOne Advocaten en een cliënt mocht
  ontstaan, kennis te nemen.
   

 8. Niet alleen DayOne Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van
  enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene
  voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers, met
  inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden
  gehouden, nadat zij het kantoor van DayOne Advocaten hebben verlaten.
   

 9. Het dossier wordt gedurende tien jaar bewaard, waarna het DayOne Advocaten
  vrijstaat het dossier te vernietigen.
   

 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten
  en vervolgopdrachten van cliënten

bottom of page