Algemene voorwaarden DayOne advocaten

  1. ​DayOne Advocaten is een maatschap die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te voeren. DayOne Advocaten is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92274013.
  2. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Alle opdrachten beschouwt DayOne Advocaten als uitsluitend aan haar, en niet aan de aan DayOne Advocaten verbonden (rechts)personen, gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan DayOne Advocaten verbonden persoon wordt uitgevoerd.
  3. Iedere aansprakelijkheid van aan DayOne Advocaten (indirect) verbonden (rechts)personen (waaronder haar advocaten en werknemers) is uitgesloten. Zij zijn ook niet persoonlijk gebonden.
  4. Iedere aansprakelijkheid van DayOne Advocaten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door DayOne Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico, dat op grond van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden, voor rekening van DayOne Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van DayOne Advocaten beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan twee maal het bedrag dat in het betreffende dossier in de twaalf maanden voorafgaand aan de dag waarop de vordering is ontstaan, door DayOne Advocaten aan honorarium (exclusief BTW) is ontvangen, met een maximum van EUR 50.000.
  5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het verloop van twaalf maanden na de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met DayOne Advocaten als aansprakelijke partij bekend is geworden.
  6. Voor fouten van een bij de uitvoering van een opdracht door DayOne Advocaten ingeschakelde tussen- of hulppersoon, is DayOne Advocaten niet aansprakelijk.
  7. Op de rechtsverhouding tussen DayOne Advocaten en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter te Den Haag is bevoegd van enig geschil dat tussen DayOne Advocaten en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
  8. Niet alleen DayOne Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van DayOne Advocaten hebben verlaten.
  9. Het dossier wordt gedurende tien jaar bewaard, waarna het DayOne Advocaten vrijstaat het dossier te vernietigen.
  10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.