Moeten servicekosten redelijk zijn?

Metz |
29 januari 2020

In het algemeen is bekend dat huurders van een sociale huurwoning behoorlijk door de wet worden beschermd. Dit geldt in veel mindere mate voor huurders van geliberaliseerde huurwoningen (de zogeheten ‘vrije sector’).


Uit recente krantenartikelen kan worden opgemaakt dat voor de vrije sector lijkt te gelden dat huurprijzen worden afgestemd op wat een gek ervoor geeft. Zeker voor woningen in Randstedelijk gebied. Uitgangspunt in de vrije sector is namelijk het beginsel van ‘vrije contractvorming’. Nu is het wel zo, dat de aanvangshuurprijs van ook een vrije sectorwoning, op verzoek door de huurcommissie kan worden getoetst. De vraag daarbij is wat de status is van de vaak behoorlijk hoge bedragen aan servicekosten, die regelmatig in vrije sector huurovereenkomsten zijn opgenomen? 


In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad, lijkt de wettelijke regeling (in het bijzonder artikel 7:259 lid 1 BW) voor dergelijke ‘vaste’ bedragen voor bijvoorbeeld meubilering, mogelijk méér rechtsbescherming aan huurders in de vrije sector te bieden dan dat nu duidelijk is. Voor de goede orde: dit staat dus los van de kale huurprijs.


Over de vaste bedragen concludeert de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (ECLI:NLPHR:2019:1396) kort en goed dat de kantonrechter de hoogte van die bedragen moet kunnen toetsen op de redelijkheid ervan. Het Gerechtshof had eerder namelijk bepaald dat juist de partijafspraak leidend zou moeten zijn en dat het overeengekomen bedrag aan servicekosten dus geen directe relatie hoeft te hebben met de daadwerkelijke kosten. 


Het is onze verwachting, dat de Hoge Raad zal bepalen dat de overeengekomen servicekosten altijd toetsbaar moeten zijn door een rechter. Het zal in geen geval zo zijn dat daarmee de Hoge Raad de prijsstelling in de vrije sector aan banden legt. Vrij contracteren blijft uitgangspunt. Maar, een huurder die zich geconfronteerd ziet met een naar zijn mening buitensporige afrekening van vaste bedragen naast de huurprijs, kan met een bevestiging van de Hoge Raad wél een stok in handen hebben om de verhuurder flink mee te slaan. 


Voor meer informatie over dit onderwerp of huurrecht voor bedrijfsruimten kunt u contact opnemen met Gerben Metz via metz@dayonelegal.nl

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Gerben Metz.
+31 6 51 25 08 90 | metz@dayonelegal.nl