Roept u maar: ZZP’er of werknemer?

van Zwieten |
04 maart 2024

In maart van afgelopen jaar heeft de Hoge Raad het Deliveroo-arrest gewezen, waarin de Hoge Raad oordeelt dat de koeriers van Deliveroo werknemers zijn. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak een zogenaamde "gezichtspuntencatalogus". 


Uit recente uitspraken van feitenrechters blijkt dat zij bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst veel aandacht besteden aan de genoemde catalogus die de Hoge Raad heeft gegeven in het Deliveroo-arrest. Wij zetten de gezichtspunten van de Hoge Raad daarom hierna nog eens uiteen. 


Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is volgens de Hoge Raad van belang:

 

  • De aard en de duur van de werkzaamheden;
  • De wijze waarop de werkzaamheden en werktijden worden bepaald;
  • De inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie en bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht;
  • Of er een verplichting bestaat om het werk persoonlijk uit te voeren;
  • De manier waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen tot stand zijn gekomen;
  • De manier waarop de beloning wordt bepaald en uitgekeerd;
  • De hoogte van de beloning;
  • De vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt; 
  • Of degene die de werkzaamheden verricht zich als ondernemer gedraagt of kan gedragen in het economische verkeer.


Wij kunnen ons voorstellen dat dit vrij abstract klinkt (of: leest). Na het Deliveroo-arrest hebben de feitenrechters verdere invulling en vorm gegeven aan deze gezichtspunten, mede afhankelijk van de feiten in een specifieke zaak. Wij zullen daarom de komende tijd aandacht besteden aan een aantal van deze uitspraken, om duidelijk te maken welke aspecten nu precies wel of niet tot het ene of andere oordeel kunnen leiden. Het is immers cruciaal om te weten of je als ondernemer risico loopt, door een relatie op een bepaalde manier in te kleden, schriftelijk te kaderen en vooral "feitelijk" vorm te geven. 


Wordt dus vervolgd…


Voor vragen over genoemd arrest, opdrachtcontracten en arbeidsovereenkomsten: Chloë van Zwieten (vanzwieten@dayonelegal.nl)

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Chloë van Zwieten.
+316 26 91 34 38 | vanzwieten@dayonelegal.nl