Transitievergoeding cashen vlak voor de AOW

Dayone |
11 oktober 2018

Bijgewerkt op: 29 jan 2019

Waarom zou je een werknemer ontslaan kort voor de AOW? Dat vroegen wij ons bij DayOne verwonderd af. Na de AOW-datum kunnen zowel een ontslagprocedure als een transitievergoeding immers achterwege blijven. Blijkbaar maakte de werkgever die bij de Hoge Raad de hoogte van de transitievergoeding aanvocht, een andere keuze. Wat was er aan de hand?

 

De Hoge Raad heeft op 5 oktober jl. een beschikking gewezen op verzoek van een scholengroep in het voortgezet onderwijs. De zaak gaat over een werknemer die - met toestemming van het UWV - na een langjarige ziektehistorie per 23 augustus 2016 is ontslagen. Op 30 april 2018 bereikte de werknemer de AOW-leeftijd. De werknemer verzocht de kantonrechter te bepalen dat ruim EUR 73.541 aan transitievergoeding verschuldigd was. De kantonrechter maakte er echter EUR 25.000 van. Hij oordeelde dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als werknemer de volledige transitievergoeding zou krijgen. Maar omdat sprake is van enige achteruitgang in inkomen, is het wel redelijk dat hij de transitievergoeding gedeeltelijk krijgt.

 

Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd en de volledige transitievergoeding toegekend. Dit ondanks het feit dat de werknemer daardoor met het ontslag beter af was, dan wanneer het dienstverband in stand zou zijn gebleven. Hij kreeg meer dan de werkelijke inkomensschade.

 

De Hoge Raad geeft werknemer gelijk: het hof heeft terecht de volledige transitievergoeding toegekend.

 

De rechter moet met name regels van dwingend recht in principe gewoon toepassen. De wetgever heeft gekozen voor een abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding en de regels voor de berekening van de hoogte daarvan, nauwkeurig in de wet zijn omschreven.

 

De Hoge Raad wijst ook op de parlementaire geschiedenis. Het is voor de aanspraak op de transitievergoeding niet van belang of de werknemer na het eindigen van de arbeidsovereenkomst werkloos is, of aansluitend een andere baan heeft gevonden. Ook werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens twee jaar ziekte, hebben er recht op.

 

De wetgever heeft in de aanloop naar de WWZ gezien dat de transitievergoeding ertoe kan leiden dat een werknemer die kort voor zijn pensioen wordt ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding die hoger is dan het loon dat hij zou hebben ontvangen wanneer hij in dienst zou zijn gebleven. De maximering die onderdeel was van de oude kantonrechtersformule, heeft de wetgever desondanks niet overgenomen. Meer weten over de transitievergoeding? Mail Manuela Paumen op paumen@dayonelegal.nl.