Uitvoeringsregels ontslag langdurig zieke werknemers gewijzigd

Dayone |
06 augustus 2018

Bijgewerkt op: 30 jan 2019


De uitvoeringsregels die het UWV hanteert voor de beoordeling van ontslagaanvragen voor langdurig zieke werknemers zijn gewijzigd per 1 augustus 2018. Het gaat om de volgende wijzigingen.

 

Wat is er veranderd?

De Uitvoeringsregels bevatten een toelichting op de ontslagregels die gelden bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze toelichting is uitgebreid omdat daar in de praktijk behoefte aan bestond.

 

Herplaatsing

De werkgever dient zich in te spannen om voor de werknemer een andere passende werkplek te zoeken. Is dat onvoldoende gebeurd, dan mag de werknemer niet ontslagen worden. Het UWV signaleert dat soms onduidelijk was wat de herplaatsingsinspanning van de werkgever in de praktijk nu eigenlijk moest inhouden. In paragraaf 2.3 is nu het volgende toegelicht.

 

De bedrijfsarts moet de belastbaarheid bepalen. Aan de hand daarvan dient de werkgever bij de ontslagaanvraag een overzicht te geven van de openstaande vacatures en de vacatures die binnen redelijke termijn vrijkomen. Ook geeft hij inzicht in de arbeidsplaatsen die door plaatsmakers worden bezet. Tijdens het herplaatsingsgesprek stemmen werkgever en werknemer af wat passende functies zijn en voor welke functies de werknemer zich beschikbaar stelt. De werknemer dient dan bijvoorbeeld aan te geven of hij bereid is om te reizen, wat de minimale hoogte van het salaris moet zijn en of hij bereid is om een functie bij een andere groepsmaatschappij en/of met een andere standplaats (binnen en buiten Nederland) te aanvaarden. Het overzicht met passende functies kan aan de hand van de antwoorden van de werknemer door de werkgever vervolgens beperkt worden. De werkgever hoeft bij zijn ontslagaanvraag namelijk alleen maar die functies mee te nemen waarvoor de werknemer zich beschikbaar heeft gesteld.

 

Overige wijzigingen 

De start van de redelijke herplaatsingstermijn is verduidelijkt in Paragraaf 2.5. De verplichting wordt beoordeeld op de dag dat de beslissing op de ontslagaanvraag wordt genomen.  
Een hoofdstuk 3 is toegevoegd over ontslag van payrollwerknemers. De ontslagaanvraag wordt beoordeeld als ware de payrollwerknemer in dienst bij de opdrachtgever zelf.  
In hoofdstuk 5 over samenloop met bezwaarprocedure WIA, is door middel van een voorbeeld verduidelijkt dat opschorting van de ontslagaanvraag alleen aan de orde is als de uitkomst van het bezwaar van invloed kan zijn voor de vraag of herstel voor eigen werk of herplaatsing mogelijk is. Andere bezwaren tegen een WIA-beslissing leiden niet tot opschorting, denk bijvoorbeeld aan de weigering een loonsanctie op te leggen. 
 

De nieuwe Uitvoeringsregels zijn inmiddels gepubliceerd op www.uwv.nl.