Verplichte openbaarmaking UBO’s vanaf januari 2020

Dayone |
15 april 2019

Binnenkort moet vrijwel iedere onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel opnemen wie de uiteindelijk belanghebbende is. Deze publicatieverplichting gaat waarschijnlijk gelden per januari 2020. Dat is in ieder geval het streven; het wetsvoorstel dat de Handelsregisterwet 2007 wijzigt ligt nu bij de Tweede Kamer. Wat betekent de invoering van dit zogeheten ‘UBO-register’ concreet voor u als ondernemer? 


Hieronder zetten wij de belangrijkste punten in een Q&A voor u op een rij.


Waar staat de term UBO in “UBO-register” eigenlijk voor?

De term UBO staat voor het Engelse begrip “Ultimate Beneficial Owner”, in het Nederlands vertaald betekent dit de uiteindelijk belanghebbende of uiteindelijk begunstigde. Het is kortgezegd degene die uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar is van of zeggenschap heeft in een entiteit. 


Wat als er geen UBO kan worden aangewezen en wat is een pseudo-UBO?

Als er geen UBO kan worden aangewezen of als er twijfel is over het bestaan van een UBO, moet er een zogenaamde “pseudo-UBO” worden aangewezen. Bij rechtspersonen wordt in dat geval de statutair bestuurder als pseudo-UBO aangemerkt en bij bijvoorbeeld een vennootschap onder firma de vennoten.


Wie kan de UBO-informatie inzien in het handelsregister?

Informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n) moet verplicht openbaar toegankelijk gemaakt worden in een centraal register. Dat betekent dat iedereen in ieder geval een deel van de verstrekte UBO-informatie kan inzien. 


Welke UBO-gegevens worden voor iedereen openbaar?

Iedereen kan in ieder geval de volgende gegevens inzien in het handelsregister:

1. Naam

2. Geboortemaand en -jaar

3. Woonstaat

4. Nationaliteit

5. Aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang

Waar het gaat om aandelen, stemrechten of eigendom wordt niet de exacte procentuele omvang van het belang openbaar gemaakt. In het handelsregister komt bijvoorbeeld te staan: “25 tot 50%” (er worden overigens geen geldbedragen vermeld).


Welke andere informatie moet de UBO overleggen?

Volgens het wetsvoorstel moet aanvullend nog de volgende informatie worden verstrekt:

· Geboortedag, -plaats, -land

· Adres

· Burgerservicenummer (BSN) of fiscaal identificatienummer (TIN)

· Kopie van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd

· Kopie van de onderbouwing waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het economisch belang wordt aangetoond

De genoemde aanvullende informatie is volgens het wetsvoorstel alleen inzichtelijk voor bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid. Zij hebben op dit punt een geheimhoudingsplicht. Andere instellingen zoals banken, makelaars, notarissen en advocaten kunnen deze informatie volgens het wetsvoorstel dus niet inzien. Zij kunnen wel gehouden zijn informatie bij u persoonlijk op te vragen in het kader van hun dienstverlening.


Voor wie geldt de verplichting precies?

Er komt een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen, andere juridische entiteiten en betrokkenen bij trusts (en soortgelijke constructies). Hierbij kunt u denken aan de volgende rechtsvormen:

· Besloten vennootschap

· Naamloze vennootschap

· Vereniging

· Stichting

· Maatschap

· Commanditaire vennootschap 

· Vennootschap onder firma

Uitgezonderd van de verplichte UBO-registratie zijn onder andere beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken, verenigingen zonder rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, verenigingen van eigenaars (VvE) en kerkgenootschappen.


Waarom wordt het UBO-register ingevoerd?

Het UBO-register moet het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegengaan. Daarnaast moet het register ook corruptie en fiscale misdrijven (belastingontduiking en fraude) voorkomen.


Is er nog een weg terug?

Nee, het UBO-register is namelijk geen Nederlands initiatief. De wetswijziging vloeit voort uit een Europese richtlijn, namelijk de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Die richtlijn verplicht de Europese lidstaten een centraal register bij te houden met UBO-informatie en moet uiterlijk op 10 januari 2020 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. 


Wilt u meer weten? 

Neem contact op via zweipfenning@dayonelegal.nl