Vers van de DayOne pers: nieuws update over de NOW-regeling

Dayone |
31 maart 2020

Twee weken geleden kondigde het kabinet de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) aan ter vervanging van de Werktijdverkorting. Vandaag heeft minister Koolmees meer bekend gemaakt over de precieze voorwaarden van deze regeling. DayOne zet hieronder voor u de belangrijkste punten en highlights van de NOW-regeling op een rij.

 

Loonsom en uitkering

 • Maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed indien uw bedrijf minimaal 20% omzetverlies lijdt. Hoe meer omzetverlies u lijdt, hoe meer loon u vergoed krijgt. 
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom voor een periode van drie maanden.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom voor een periode van drie maanden.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom voor een periode van drie maanden.
 • Voor de berekening van de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon met een opslag van 30% voor werkgeverspremies en werknemersbijdragen. In beginsel wordt de loonsom van januari 2020 - zoals bekend bij de Belastingdienst - als uitgangspunt genomen.
  • NB: tijdige loonaangifte bij de Belastingdienst is belangrijk! De loonsom is immers het uitgangspunt/startpunt van deze regeling. Let wel, wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart worden doorgegeven, worden niet meer meegenomen.
 • De maximumuitkering per  werknemer bedraagt EUR 9.538 per maand. Alles erboven wordt niet vergoed.  Het kabinet merkt daarbij overigens op dat 98,5% van de werknemers in Nederland onder dit bedrag zit.

 

Omzetdaling

 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands-periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020.      Dit kan eventueel met 1 of 2 maanden worden ‘vertraagd’.
 • De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling. Onbekend is hoe dit in de praktijk      zijn uitwerking heeft.
 • Een correctie voor zgn. seizoenspatronen is vanwege de eenvoud van de regeling niet mogelijk.
 • Omzetverlies wordt berekend op concern niveau. Lijdt een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies, dan komen afzonderlijke onderdelen daarvan niet voor vergoeding in aanmerking. Het concern zal daarvoor dan zelf een oplossing moeten      zoeken.

 

Voorwaarden voor de werkgever

 • Om deel te nemen aan de regeling moet u naast aan bovenstaande criteria óók aan een aantal voorwaarden tijdens de regeling voldoen. Het gaat daarbij op hoofdlijnen om het volgende.
 • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om het loon zoveel als mogelijk voor 100% door te betalen. Bij de eindafrekening van de subsidie wordt hier rekening mee      gehouden. Als de loonsom is gedaald doordat u uw werknemers niet volledig heeft doorbetaald, kan er gekort worden op de tegemoetkoming in de loonkosten. Dit geldt eveneens voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Ook deze worden meegerekend in de uiteindelijke loonsom over de maanden maart, april en mei 2020.
 • Van de werkgever wordt verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV géén verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Doet de werkgever dit toch, dan krijgt de werkgever die gebruik maakt van de NOW-regeling een  ‘ontslagboete’ op de eindafrekening van het loon van de ontslagen werknemer, plus 50%. Deze wordt op het totaalsaldo in mindering gebracht.
 • Let wel, werknemers kunnen in beginsel wél om andere dan bedrijfseconomische redenen worden ontslagen of er kan middels een beëindigingsovereenkomst een einde aan het dienstverband komen. Maar let op, met een ontslag of beëindiging wordt de loonsom en daarmee ook de NOW-uitkering dan automatisch lager. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

 

Praktische zaken en relevante data

 • Het UWV neemt aanvragen voor de NOW-regeling vanaf maandag 6 april in behandeling. Een aanvraag moet vóór 31 mei 2020 gedaan zijn. Let dus goed op deze termijn.
 • Werkgevers kunnen bij de aanvraag volstaan met een verwachting van de omzetdaling. Het UWV zal bij een positieve beschikking een voorschot van 80% uitkeren op basis van      deze verwachting.
 • Het eerste voorschot wordt binnen twee tot vier weken na de aanvraag uitgekeerd. Daarna volgen nog twee termijnen met uitkeringen.
 • Het UWV beslist binnen 13 weken definitief op de aanvraag.
 • Binnen 24 weken na afloop van de NOW-uitkering dient de werkgever de eindafrekening aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Er wordt ernaar gestreefd om nog een grens vast te stellen waaronder deze      verklaring niet vereist is. Het kabinet hoopt dit binnen 4 weken na publicatie van de regeling bekend te maken.
 • Binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot eindafrekening zal het UWV deze vaststellen. Inclusief de aanvraagperiode kan het dus zijn dat een bedrijf pas één jaar      later wordt geconfronteerd met eventuele terugbetalingen.

 

Nogmaals, dit zijn de highlights. Er zijn nuances, uitzonderingen en concrete vragen die hierin mogelijk niet beantwoord worden, terwijl we ook zien dat veel ondernemingen behoefte hebben aan strategisch en juridisch advies bij de beslissing hoe te opereren en óf wel of niet een beroep te doen op de regeling. Het DayOne team staat voor u klaar!


Voor vragen of assistentie, kunt u contact opnemen met Vincent Breedveld via breedveld@dayonelegal.nl of 06-53849319, Anne Zweipfenning via zweipfenning@dayonelegal.nl of 06-53579632 of Sebastiaan van Wijk via vanwijk@dayonelegal.nl of 06-12266580