Wet franchise per 1 januari 2023 volledig van kracht!

Kolenbrander |
05 januari 2023

Wet franchise

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise ingevoerd in het Nederlands Burgerlijke Wetboek (klik hier voor de wettekst). Op grond van deze wet zijn er allerlei nieuwe rechten en verplichtingen in het leven geroepen voor zowel franchisegevers als franchisenemers.

Zo is het op grond van de Wet franchise bijvoorbeeld sinds 1 januari 2021 verplicht voor franchisegevers om bij het werven van nieuwe franchisenemers bepaalde (in de wet genoemde) informatie te verstrekken aan kandidaat-franchisenemers. Na het verstrekken van al deze informatie gaat een zogenoemde standstill-periode in van tenminste vier weken waarin de kandidaat de tijd moet krijgen om zich te beraden om al dan niet franchisenemer te worden.


Daarnaast bepaalt de Wet franchise tot een bepaalde hoogte de inhoud van de franchiseovereenkomst. Zo moet een franchiseovereenkomst op grond van deze wet bijvoorbeeld een goodwill-bepaling bevatten. Die bepaling moet omschrijven op welke wijze de goodwill, die aan een franchisenemer is toe te rekenen, na het einde van de franchiseovereenkomst wordt vergoed als de franchisegever de onderneming van de franchisenemer overneemt. 


Ook dient een postcontractueel non-concurrentiebeding te voldoen aan bepaalde in de Wet franchise geregelde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een maximale tijdsduur van één jaar na het einde van de franchise en beperkt tot het rayon waarin de franchisenemer de franchise heeft uitgevoerd.


Bevat de franchiseovereenkomst eenzijdige wijzigingsbedingen? Te weten bedingen op grond waarvan de franchisegever eenzijdig een wijziging kan doorvoeren in de franchise formule? Dan dient er voor dergelijke bedingen op grond van de Wet franchise in de franchiseovereenkomst zogenoemde drempelwaarden opgenomen te worden. Bij gebreke daarvan moet de franchisegever in alle gevallen voorafgaande instemming vragen van de franchisenemers om een beroep te doen op dergelijke eenzijdige wijzigingsbedingen.


Overgangsperiode voorbij

Op grond van de wet geldt in beginsel dat wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek in beginsel direct toegepast moeten worden. Dus ook de Wet franchise per 1 januari 2021. Dat geldt echter niet voor alle bepalingen in de Wet franchise. Ten aanzien van enkele specifieke bepalingen in de Wet franchise, zoals voornoemde goodwill-bepaling, het non-concurrentiebeding en drempelwaarden, heeft de wetgever overwogen dat onmiddellijke toepassing tot praktische problemen zou leiden. Om aan die bepalingen te kunnen voldoen moet immers de franchiseovereenkomst inhoudelijk aangepast worden. 


Om zowel franchisegevers als franchisenemers de tijd te geven om hun franchiseovereenkomsten in lijn te brengen met de Wet franchise heeft de wetgever partijen tot 1 januari 2023 de tijd gegeven om dat te doen. Dat betekent dus dat op dit moment alle franchiseovereenkomsten volledig moeten voldoen aan de Wet franchise. Is dat niet het geval, dan kunnen daar vervelende juridische consequenties aan zitten, zoals nietigheid van bepaald bedingen. 


Voor vragen over de Wet franchise kunt u contact opnemen met DayOne, Jan-Willem Kolenbrander (kolenbrander@dayonelegal.nl).

Voor verdere informatie over deze blog of advisering over het onderwerp, kunt u contact opnemen met DayOne advocaat Jan-Willem Kolenbrander.
+31 6 16 06 60 00 | kolenbrander@dayonelegal.nl