Update arbeidsrecht: de aankomende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Dayone |
09 juli 2019

Voor werkgevers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wijzigingen in het arbeidsrecht. En daar gebeurt nogal wat, want recent, op 28 mei 2019, is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. 


De WAB beoogt de verschillen, kosten en risico’s tussen vast werk en tijdelijk werk te verkleinen en wijzigt binnenkort onder andere het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenregeling en het oproepen van oproepkrachten. Het inwerkingtredingsbesluit wordt binnenkort gepubliceerd in het Staatsblad en het grootste deel van de nieuwe maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. 


DayOne zet de meest ingrijpende wijzigingen voor u op een rijtje.


Ontslagrecht

Momenteel kunnen werknemers alleen maar worden ontslagen op het moment dat sprake is van één van de in de wet genoemde ontslaggronden. Denk daarbij aan: het verval van arbeidsplaatsen door bedrijfseconomische omstandigheden, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Als je één van die ontslaggronden niet volledig kan staven, dan wordt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de regel  volledig afgewezen door de rechter. Door de toevoeging van de zogeheten ‘cumulatiegrond’ als gevolg van de inwerkingtreding van de WAB, is het mogelijk om verschillende ontslaggronden te combineren. Als die omstandigheden er dan tezámen toe leiden dat “in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”, wordt een ontbindingsverzoek alsnog toegewezen. 

Er is wel een “maar”. Als de rechter een contract op deze grond ontbindt, kan hij de transitievergoeding verhogen met 50% (die ook bovenop een eventuele billijke vergoeding kan komen). Er komt dus iets meer flexibiliteit, maar ook meer financieel risico bij deze grond.


Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf hun éérste werkdag (ook tijdens de proeftijd) al recht op een transitievergoeding bij uitdiensttreding. Momenteel bestaat dat recht pas na twee jaar (24 maanden). Verder wordt de berekening van de hoogte van de transitievergoeding voor werknemers die langer in dienst zijn gelijkgetrokken met die voor werknemers die korter in dienst zijn. Iedereen kan aanspraak gaan maken op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar (dit was/is nu nog vanaf tien jaar dienstverband: 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar). 


Ketenregeling

Momenteel is het mogelijk om gedurende twee jaar 3 tijdelijke contracten aan te bieden aan een werknemer, daarna gaat een arbeidsovereenkomst automatisch voor onbepaalde tijd gelden. Deze termijn wordt verruimd en gaat met de invoering van de WAB naar drie jaar. Kortom: er mogen maximaal 3 tijdelijke contracten aangeboden gaan worden in drie jaar. Daarbij blijft gelden dat de keten wordt ‘onderbroken’ na een periode van meer dan zes maanden.


Oproepkrachten

Een werknemer met een oproepcontract moet binnenkort minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt de werknemer te laat opgeroepen, dan hoeft de oproepkracht geen gevolg te geven aan de oproep. De werkgever is ook niet zomaar vrij om de oproep te cancelen: wordt een oproep binnen genoemde vier dagen geannuleerd dan behoudt de oproepkracht het recht op loon. Deze termijn van vier dagen kan overigens bij cao worden verkort tot een oproepingstermijn van een dag (24 uur). 

De oproepkracht krijgt er nog een bepaalde voorwaarde bij: de werkgever wordt na een jaar verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het aantal gemiddelde uren dat de oproepkracht in het jaar daarvoor heeft gewerkt.


Heeft u vragen over de WAB of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem contact op met DayOne via zweipfenning@dayonelegal.nl