Privacy Statement

DayOne Advocaten (DayOne) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die wij ontvangen vertrouwelijk worden behandeld. DayOne is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij u over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

​​

Persoonsgegevens

DayOne is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens herleidbaar tot een natuurlijke persoon. DayOne verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. De persoonsgegevens die we verwerken, hangen samen met de relatie tussen DayOne en u als betrokkene.

​​

Voorbeelden van persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • Contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Informatie ten behoeve van declaraties zoals het factuuradres en het bankrekeningnummer
 • Informatie met betrekking tot werkgever en functie
 • Persoonsgegevens van wederpartijen benodigd voor het uitvoeren van onze juridische diensten
 • In voorkomende gevallen: bijzondere persoonsgegevens
 • Beeld- en/of geluidmateriaal​

 

Doel van de gegevensverwerking

DayOne verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de onderstaande doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten (opdracht) waaronder advies en het voeren van gerechtelijke procedures;
 • het verzenden en innen van declaraties;
 • het nakomen van wettelijke en door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) opgelegde verplichtingen;
 • de voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik;
 • de afhandeling van klachten en vragen;
 • het opnemen van contact;
 • het aanbieden van informatie;
 • de verbetering van de dienstverlening;
 • werving en selectie (sollicitaties);
 • de administratie met betrekking tot personeel;
 • de verzuim- en re-integratiebegeleiding.

DayOne verwerkt persoonsgegevens van:

 • cliënten van DayOne en andere betrokkenen (waaronder wederpartijen) voor zover dit voor de juridische dienstverlening noodzakelijk is;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen van DayOne;
 • deelnemers aan bijeenkomsten en cursussen georganiseerd door DayOne;
 • (ingeleend) personeel en sollicitanten.

​​

Grondslag van de gegevensverwerking

DayOne verwerkt uw gegevens in beginsel omdat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals de overeenkomst tot juridische dienstverlening of (het sluiten van) de arbeidsovereenkomst), voor de vaststelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen, of op grond van door u verleende toestemming. Eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ook kan DayOne verplicht zijn uw gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft.​

DayOne kan ten slotte gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

​​

Wie hebben inzage in uw gegevens?

De medewerkers van DayOne en de derden die zij inschakelt als verwerker hebben, mits voor hun taakuitoefening noodzakelijk, inzicht in uw gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG en/of op grond van hun overeenkomst met DayOne.

​​

Gegevens delen met derden

DayOne kan uw gegevens delen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een IT-leverancier of notaris, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.​

Daarnaast kan DayOne persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

​Met de derde partij die namens en in opdracht van DayOne uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door DayOne ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zoals een notaris of accountant, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging van uw gegevens

DayOne en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. DayOne hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval DayOne gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal DayOne in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. DayOne zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is.

​​

Bewaartermijn gegevens

DayOne bewaart uw gegevens niet langer dan voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor een gerechtvaardigd belang van DayOne noodzakelijk is. Uw gegevens zullen na afloop van de bewaartermijn worden verwijderd.

Social media, cookies en gebruiksgegevens website www.dayonelegal.nl

DayOne kan gebruiksgegevens bijhouden van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door DayOne verkocht aan derden.

DayOne maakt op haar website geen gebruik van cookies. Op de website www.dayonelegal.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. DayOne houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op:

 • inzage van uw gegevens;
 • rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van uw gegevens;
 • beperking van de betreffende verwerking.
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens.
 • dataportabiliteit: het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie;
 • een en ander indien en voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen (art. 23) daaraan niet in de weg staan.

​Als u wilt weten welke persoonsgegevens DayOne verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij DayOne aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.​

DayOne is niet wettelijk verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen. Voor uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, is Gerben Metz namens DayOne uw contactpersoon. Uw verzoeken kunt u per e-mail aan hem richten: metz@dayonelegal.nl.

Daarnaast heeft u het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.​

U kunt zich altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen.

​​

Wijziging

DayOne heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.​